• Capelle aan den IJssel

Actueel over Het Schollebos

 • Opening wandeltocht Kabouterroute Schollebos – woensdagmiddag 28 juni
  Tijdens een rondje Schollebos kom je ze overal tegen: de haas, de ‘bosgeest’ of paddenstoelen. Allemaal heel precies uitgesneden uit een boomstam. Dit begon allemaal met Jeroen van Domselaar, boomverzorger van beroep. Hij begon met het zagen van een kabouter en daarna volgde nog allerlei andere figuren. Ze worden gemaakt van bomen die al ziek of slecht waren. Een tweede […]
 • Dag van het Park 2023
  Na 3 jaar afwezigheid keert de Dag van het Park terug naar het Capelse Schollebos. Op zaterdag en zondag 24 en 25 juni kunnen bezoekers tussen 12.00 en 17.00 uur terug naar de middeleeuwen met volop activiteiten voor jong en oud. De toegang is gratis. Wethouder Buitenruimte Marc Wilson is maar wat blij dat de Dag van het Park weer […]
 • Onderhoud bospercelen
  De komende maanden vindt er weer onderhoud plaats in de bospercelen in het Schollebos. Hierbij wordt een natuurvolgend bosbeheer aangehouden. Dit betekent dat oude of zieke bomen worden weggehaald en jonge bomen en struiken, welke hier op natuurlijke wijze zijn opgekomen, de ruimte krijgen om op te groeien. Dit zorgt voor een grotere variatie in leeftijd en boomsoorten, wat goed […]
 • Feestelijke start herfstspeurtocht
  De eerste speurtochtboekjes werden woensdag 12 oktober door wethouder Marc Wilson uitgedeeld aan het kindercollege. Geheel passend bij de Week van de Duurzaamheid en de Kinderboekenweek met het thema Gi-ga groen konden kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden in het Schollebos op stap met de herfstspeurtocht. Op de route stonden kraampjes met natuuractiviteiten van het Ambrosiusgilde, Stichting Natuurvrienden […]
 • Natuurwerkdag 4 november
  Op vrijdag 4 november hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Door deze hulp hebben we een mooie, nieuwe haag kunnen planten. Met spades en snoeischaren gingen deze 13 Capellenaren met een groen hart aan het werk. Langs de houten palen werden er struikjes geplant. Uiteindelijk groeit dit dan straks […]
 • Laatste bomen Babybos geplant tijdens Boomfeestdag
  Tijdens de Nationale Boomfeestdag op 16 november zijn de laatste bomen geplant in het Babybos. Zes boompjes zijn geplant ter ere van de geboorte van nieuwe Capellenaren. Deze dag  zijn de  Zoete kers (Prunus Avium),  de Zwarte els (Alnus glutinosa ‘laciniata’) en de Steeliep (Ulmus laevis) aangeplant. De gepersonaliseerde babybordjes zijn gemonteerd en de certificaten zijn feestelijk in ontvangst genomen. […]


ONTSTAAN VAN HET SCHOLLEBOS…

Het Schollebos is rond 1980 aangelegd en vormt samen met het gebied rondom de ’s-Gravenweg een groene zone tussen de Capelse wijken Schollevaar, Schenkel, Middelwatering en Oostgaarde. Van oorsprong is het park aangelegd in de landschapsstijl, met afwisseling tussen open en gesloten groen.

Het stadsdeelpark is nu ruim 40 jaar oud en in een nieuwe fase terecht gekomen. Daarbij is de vraag hoe we verder gaan met het gebruik, behoud en onderhoud van het Schollebos.

Samen met inwoners, belang-hebbende organisaties, zoals Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeenteraad en de Jongerenraad werken we aan een uitdagend toekomstbeeld en een uitvoeringsplan voor het Schollebos.

Op deze website houden we u hierover regelmatig op de hoogte. Alle informatie kunt u teruglezen in geplaatste nieuwsberichten, nieuwsbrieven en rapportages.

Er is al vaak over gediscussieerd of het Schollebos een park of een bos is. We hebben gemerkt dat deze discussie er vooral is omdat mensen enerzijds natuur en dus bos en anderzijds recreatie en dus het park belangrijk vinden.

Ontstaan…

Tot de zeventiende eeuw lag er tussen Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen het IJsselmeer, benoemd naar de rivier De Hollandse IJssel, die in het gebied stroomde.

Veen als brandstof

In de moerassige veengebieden hadden afgestorven planten na honderden jaren een metersdikke veenlaag gevormd die men kon wegsteken of kon opbaggeren om het vervolgens te drogen te leggen op legakkers. De turf werd daarna met platbodemschepen, deels langs speciaal aangelegde wijken, naar de gebruikers gevaren. Turf afkomstig uit hoogveen was in het algemeen van betere kwaliteit dan turf uit laagveen.

Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de belangrijkste beschikbare brandstof was.

Turf was eeuwenlang brandstof voor ovens, brouwerijen, destilleerderijen en steenbakkerijen.

Ook als huisbrandstof was turf in die lange periode onontbeerlijk. 

Door de winning van veen ontstonden er veenplassen. Deze later ontstane veen-plassen waren vooral bekend vanwege de grote kolonies moerasvogels die daar leefden en dan in het bijzonder de aalscholvers.

De plassen werden vervolgens ingepolderd om het verlies van land binnen de perken te houden. Zo is in de loop der jaren dit gebied stukje bij beetje ingepolderd en meer en meer bebouwd

Ontstaan…

Op de plaats van het Schollevaarseiland bevond zich tot de zeventiende eeuw een meer, het IJsselmeer. Dit IJsselmeer lag in de Wollefoppenpolder. In 1634 werd het meertje met dijken omringd en drooggemalen. De winning van turf uit laagveen werd in die tijd steeds belangrijker voor de brandstofvoorziening.

In het drooggemalen meer zelf kon geen veen worden afgegraven, maar wel in het omringende gebied. Dat werd in de loop der tijd geheel afgegraven en verdween vervolgens onder water. Het meer veranderde daardoor in een eiland te midden van uitgestrekte veenplassen. Dit eiland kreeg de naam Schollevaarseiland.

Capelle op den IJssel

Schollevaarseiland

Het Schollevaarseiland was vroeger een eiland in het ZuidHollandse veenplassengebied bij Zevenhuizen. Het was vooral bekend vanwege het voorkomen van grote kolonies moerasvogels, waaronder aalscholvers. Aalscholvers werden vroeger schollevaars genoemd.

Verdwijning

Het Schollevaarseiland heeft tot in de negentiende eeuw bestaan. Toen werd het gehele gebied van de zogenaamde “Kleine Plassen” van Schieland ingepolderd en ontstond de Prins Alexanderpolder. In het gebied komt dan de land- en tuinbouw en veeteelt tot ontwikkeling.

Met de inpoldering van de Prins Alexanderpolder in 1874 is het Schollevaarseiland verdwenen. Op de plaats van het eiland bevindt zich tegenwoordig de Rotterdamse woonwijk Zevenkamp.

Aan het eind van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw verandert het gebied nogmaals dramatisch van karakter, ditmaal door verstedelijking.

Verstedelijking…

Aan het eind van de zeventiger jaren in de twintigste eeuw veranderde het gebied dramatisch van karakter. Ditmaal door verstedelijking. Het volbouwen van Capelle met hoge flats zonder veel groen, zorgde voor veel onrust onder de bevolking. Er was behoefte aan groen.

Er ontstond steeds meer weerstand tegen het bouwen en ook in de toenmalige gemeenteraad veranderde het denken. Er werd een actiegroep met de naam Woonomgeving opgericht. Deze actiegroep plantte al in 1972 symbolisch een eerste boom voor het Schollebos. Maar deze eerste symbolische boom werd later door de gemeente weer weggehaald….

EInd jaren 1970 is het Schollebos aangelegd. Met zavelgrond uit de Zevenhuizerplas is het gebied van het Schollebos opgehoogd.

Dit zorgt voor unieke maar ook lastige bodemeigenschappen. Ook klei-veen, afkomstig uit de vijvers en de verbrede delen van de Nieuwerkerksetocht is benut voor ophoging.
Op enkele plaatsen is dit niet aangebracht en zie je nog veen aan de oppervlakte liggen. We hebben in het Schollebos dus te maken met een zakkende bodem met op veel plaatsen een moeilijk doorlatende bovenlaag en een hoge grondwaterstand.

Het Schollebos is in drie fasen aangelegd.

 • Vanaf 1980 is er gestart met het meest westelijke deel;
 • Daarna volgde het middengedeelte;
 • In 1995 werd de aanleg van het oostelijke deel voltooid.
 • In een later stadium zijn de bosplanten aangeplant door de gemeente en door Stichting Natuurvrienden Capelle en omstreken (SNC). Bij de aanleg zijn er boomsoorten zoals eiken, essen, elzen, berken, beuken, wilgen en populieren aangeplant.

De ontwikkeling van het Schollebos door de jaren

Na de aanleg is er jarenlang te weinig gedaan om de bossen in het park te begeleiden tot een duurzame, veilige en gevarieerde vegetatie.

Door de keuzes die gemaakt zijn bij de aanleg, het gebrek aan het juiste onderhoud en de aanwezigheid van ziekten in de bomen is er nu een situatie ontstaan waarbij de veiligheid in het gebied in het geding kan komen door vallende takken en omvallende bomen

Op dit moment zien we duidelijk dat een aantal van deze soorten niet goed gedijen in het erg natte gebied. Daarnaast is er een monotone vegetatie ontstaan met veel brandnetels en zaailingen van dezelfde soort. Een monotone vegetatie heeft als nadeel dat deze meer gevoelig is voor ziekten en plagen en minder bijdraagt aan de biodiversiteit dan een meer gevarieerde vorm van vegetatie dat doet.

Het is nu dus noodzaak om in fasen het groen aan te passen naar een vorm die wel veilig, gevarieerd en toekomst-bestendig is.

’’Het gebied heeft door de jaren heen enkele bijzondere natuurwaarden ontwikkeld. Zo broeden de buizerd en sperwer in het gebied, kun je als je geluk hebt de ijsvogel spotten bij het water en groeien er orchideeën.”

SCHOLLEVAARS

De later ontstane veenplassen waren vooral bekend vanwege de grote kolonies moerasvogels, waaronder aalscholvers. Aalscholvers werden vroeger ‘Schollevaars’ genoemd. De vogels waren niet geliefd, ze visten in sneltreinvaart de waterrijke veenplassen volledig leeg van vissen. Maar dat was immers ook voedsel voor de arme bevolking. De vogels werden daarom vaak doodgeknuppeld door de lokale vissers.

De Aalscholver

Bron: Historische Vereniging Capelle HVC 2020


Natuurwaarde…

Sinds kort is er een basisovereenstemming over de aanpak van de Bosbestanden in Schollebos. Er zullen best veel bomen gekapt worden (voornamelijk essen die ziek of al dood zijn door Essentaksterfte).

Niet alle gekapte bomen zullen worden vervangen door nieuwplant. Langs de bosranden worden gekapte bomen eerder vervangen door vruchtdragende struiken.

Dieper in bospercelen is primaire leidraad om, waar mogelijk, een natuurlijke “successie” na te streven afhankelijk van de bodemsamenstelling en reeds aanwezige zaailingen van bomen die rijkelijk aanwezig zijn.

In natte, moerassige gebieden zullen Zwarte Elzen en Wilgen worden aangeplant (die kunnen daar tegen) en het streven is om het moerasaspect zoveel mogelijk te behouden.

Uiteindelijke doel is het in stand houden van verschillende, kleinschalige biotopen die de biodiversiteit moeten bestendigen of zelfs vergroten!

Verder wordt een plan uitgewerkt om routes voor minder validen uit te stippelen met meer toegankelijke zitbankjes. De aanpak van de voetpaden zelf is daarbij natuurlijk ook belangrijk en volgt later in het overleg.

Het Schollebos is open voor iedereen, dus ook voor mindervaliden: ook zij moeten kunnen genieten van de rust en natuur! Het voorstel is om op enkele locaties bankjes in groepsverband te plaatsen, om zo sociaal contact te bevorderen.

Bron: Stichting Natuurvrienden Capelle 2021

Waarnemingen in het Schollebos

De website www.waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Observation International. Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa aan natuur-waarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving.

KLIK HIER voor de waarnemingen van vogels, insecten, dieren en planten welke door bezoekers zijn aangetroffen in ons mooie Schollebos!

Onze visie op het Schollebos
In deze visie noemen we het Schollebos een park. In de jaren tachtig is het Schollebos aangelegd als stadsdeelpark. Daarin zijn verschillende soorten groen gebruikt.

Onder deze soorten groen, zogenaamde vegetatietypen, komt ook bos voor. Dat is samen in de gedachte van de Landschapsstijl vormgegeven.

Van deze stijl zijn kenmerkende onderdelen zoals de open gebieden, doorkijkjes, waterpartijen en bossen vaak niet goed meer te beleven zoals oorspronkelijk bedoeld in het park.

We willen voldoen aan de wettelijke eisen die ten grondslag liggen aan het gebied.

Het gebied valt officieel buiten de bebouwde kom en daarom onder regelgeving in de Wet
natuurbescherming
. Van daaruit kunnen we stellen dat, ongeacht hoe we het Schollebos noemen, er in het gebied gerecreëerd mag worden zolang de beschermde soorten die er leven geen hinder ondervinden.
Door zowel natuur als recreatie als kader te stellen voor wat er in het Schollebos kan en mag, is er in de toekomst voor beide aspecten plaats.

Specifiek de beschermde soorten die er leven moeten we koesteren, op de andere plekken willen we natuurlijk ook waardevolle
flora en fauna de kans geven zich te ontwikkelen. Op die plekken is er ook meer ruimte voor recreatieve voorzieningen. Het is vanuit dat oogpunt niet meer relevant of het Schollebos een park of bos genoemd wordt, maar enkel belangrijk om de juiste balans te vinden tussen natuur en recreatie.


’’Het Schollebos is er zowel voor mensen die rust zoeken als mensen die recreatieve voorzieningen willen gebruiken en elkaar willen ontmoeten.’’

Vertrek van luchtballonnen

Op de grote speelweide in het Schollebos vertrekken in de zomer regelmatig luchtballonnen, soms wel 5 achter elkaar op een avond. Wil je het opstijgen eens zelf komen zien? Kom dan kijken en zie het vertrek vanaf een veilige afstand.

Het vullen van de ballon met warme lucht met behulp van gasbrander vraagt meestal 30 minuten. Daarna is de ballon niet meer te houden en de passagiers springen snel in de mand op weg naar dan nog een onbekende bestemming. Zie meer

Paden en voorzieningen

In de loop van de jaren is een flink aantal (sport en spel)voorzieningen aan het park toegevoegd zoals een skatebaan, de Watervallei en de natuurspeeltuin “Ravottia”.

Pannenkoekenhuis Schollebos

Aan de Bermweg en recht tegenover de natuurspeeltuin ligt het gastvrije pannenkoekenhuis SCHOLLEBOS. Het petit-restaurant kent een geweldig aardige bediening!

U bent van harte welkom voor een kopje koffie, een overheerlijke pannenkoek, een glaasje fris of een lekker Hollands biertje! En……..er is een grote parkeerplaats!

De meeste voorzieningen concentreren zich rondom de speelweide, langs de noord-zuidas (het fietspad) in het midden van het park, waar doorheen ook de verlichtte fietsroute (Hazenpad) loopt tussen de wijk Schollevaar en het centrum van Capelle aan den IJssel. Naast deze fietsroute zijn er ook een aantal oost-west georiënteerde fietsverbindingen die -bewust- onverlicht zijn.

Er is een zeer uitgebreide (wandel)padenstructuur met geasfalteerde paden voor wandelaars en in de loop der jaren zijn daar onder andere een trimpad en ruiterpaden aan toegevoegd.